Tony Fretton
Tony Fretton Architects, Velika Britanija

Muzej umetnosti Fuglsang, Danska

Solid 11, Nizozemska